061-33796624-5

061-33796624-5


خوراك بلدرچین

كارخانه خوراك دام و طیور اهواز دو جیره غذای متفاوت تحت عنوان رشد و پایانی را به منظور دستیابی به حداكثر میزان رشد و بهترین ضریب تبدیل خوراكی برای بلدرچین تولید می نماید. این جیره ها به منظور تامین احتیاجات غذای بلدرچین در مراحل مختلف دوره پرورش و توسط متخصصین تغذیه طیور فرموله شده اند. خوراك بلدرچین به هر دو شكل پلت و مش در كارخانه موجود می باشد. همچنین با توجه به نیاز های غذای متفاوت بلدرچین در دوره تخم گذاری، این كارخانه خوراك مخصوص بلدرچین تخم گذار را نیز تولید می نماید.


آنالیز خوراك بلدرچین كارخانه خوراك دام و طیور اهواز

جیره ها انرژی قابل متابولیسم (ME) ( Mcal/kg) پروتئین خام (درصد) كلسیم (درصد) فسفر (درصد)
آغازین (0 تا 21 روزگی) 3000 24 0/8 0/45
رشد (21 روزگی تا پایان دوره) 3100 22 0/8 0/45
تخم گذاری (از شروع تخم گذاری مصرف شود) 2859 20 2/5 1/1