061-33796624-5

061-33796624-5


خوراك مخصوص جوجه گوشتی

كارخانه خوراك دام و طیور اهواز چهار جیره غذای متفاوت تحت عنوان سوپر استارتر، استارتر، پیشدان و پسدان را به منظور دستیابی به حداكثر میزان رشد و بهترین ضریب تبدیل خوراكی برای جوجه های گوشتی تولید می نماید. این جیرهها به منظور تامین احتیاجات غذای جوجه های گوشتی در مراحل مختلف دوره پرورش و توسط متخصصین تغذیه طیور فرموله شدهاند. خوراك مخصوص جوجه های گوشتی به هر دو شكل پلت و مش در كارخانه موجود میباشد.


آنالیز خوراك مخصوص جوجه های گوشتی كارخانه خوراك دام و طیور اهواز

جیره ها انرژی قابل متابولیسم (ME) ( Mcal/kg) پروتئین خام (درصد) كلسیم (درصد) فسفر (درصد)
سوپر استارتر 2850 23 1/00 0/50
استارتر 2900 22 0/96 0/48
پیش دان 2950 20 0/86 0/43
پس دان 3050 18 0/79 0/39