061-33796624-5

061-33796624-5


كنسانتره مخصوص اسب

كارخانه خوراك دام و طیور اهواز تحت نظر متخصصین تغذیه دام و با در نظر گرفتن نیاز های غذای اسب، اقدام به تولید كنسانتره مخصوص اسب با استفاده از مواد غذای با كیفیت از جمله جو، ذرت، سویا، سبوس و مكمل های ویتامینی و مواد معدنی نموده است.