061-33796624-5

061-33796624-5


كنسانتره دامهای پرواری

این نوع از كنسانتره به منظور تامین نیازهای بدنی و افزایش مقدار تولید شیر و گوشت، توسط متخصصین تغذیه دام شركت خوراك دام و طیور اهواز برای گوساله های پرواری، گاو شیری کم تولید (کمتر از 15 لیتردر روز) گاومیش، گوسفند و بز فرموله شده است. در تنظیم فرمول¬های کنسانتره های دامی فرض بر تامین علوفه با کیفیت خوب تا متوسط توسط دامدار بوده است.


تركیب و ارزش غذای كنسانتره دام¬های پرواری و شیری كم تولید

پروتئین 14-15 درصد
ان‍رژی خالص شیردهی (NEl) 1/5 - 1/6 مگاكالری در كیلوگرم
انرژی قابل متابولیسم (ME) 2/5 - 2/6 مگاكالری در كیلوگرم
ماده خشك 90 درصد
كلسیم 0/42 درصد
فسفر 0/73 درصد
مقدار توصیه شده به ازای هر راس گاو در هر روز
گاو شیری كم تولید 7 تا 5 كیلوگرم
گاومیش شیرده 7 تا 5 كیلوگرم
گوسفند 0/75 تا 1/25 كیلوگرم
بز 0/75 تا 1/25 كیلوگرم
مقادیر توصیه شده جهت گله های پرواری گاو و گاومیش به ازای هر راس دام در هر روز
گوساله های نر 6-3 ماهه 3 كیلوگرم
گوساله های نر 9-6 ماهه 5 كیلوگرم
گوساله های نر 12-9ماهه 7 كیلوگرم